Nie daj się zwieść: nawet firmy wracające z targów z medalami za produkty czy design nie zawsze zdają sobie sprawę z jakości obsługi swego stoiska. Zwróćmy zatem uwagę na elementy związane z kwalifikacjami pracowników obsługujących stoisko przedsiębiorstwa na targach.

Wykorzystanie udziału w targach jako instrumentu komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem wymaga wysiłku na wielu płaszczyznach. Będzie on związany z uiszczeniem opłat targowych, zaprojektowaniem oraz zbudowaniem stoiska, przygotowaniem materiałów, eksponatów a także delegowaniem osób do kontaktów ze zwiedzającymi. Przedsiębiorstwa wracają z targów z medalami, a nie zawsze zdają sobie sprawę z jakości obsługi swego stoiska. Pamiętając o tym, że targi należą do instrumentów komunikacji bezpośredniej, tym większe znaczenie możemy przypisać kwalifikacjom pracowników. Czynnik ten ma swoje dodatkowe uzasadnienie w koncepcji marketingu partnerskiego, w której zakłada się budowanie trwałych relacji między osobami. Tak też jest na targach, gdzie spotykają się ludzie. To właśnie między nimi a nie między firmami tworzą się relacje partnerskie.

Troszcząc się o efektywność wydatków związanych z udziałem w targach należy przywiązywać właściwą uwagę do przygotowania personelu do obsługi stoiska. Jest to tym bardziej istotne, iż w mentalności wielu osób tkwią jeszcze wyobrażenia o przebiegu targów w czasach socjalistycznych, kiedy to udział w targach miał zupełnie inną rolę. W warunkach gospodarki rynkowej i silnej walki konkurencyjnej, odpowiednie kwalifikacje pracowników mogą być istotnym elementem wpływającym na efektywność wydatków targowych.

Podstawową kwestią związaną z doborem pracowników jest miejsce targów, ich rodzaj a także cele, które zamierza osiągnąć przedsiębiorstwo. Wytypowanie osób biorących udział w targach powinno nastąpić z dużym wyprzedzeniem, aby personel mógł się odpowiednio przygotować. W przypadku targów międzynarodowych, organizowanych poza granicami kraju, ważna jest znajomość języków a także kultury w kraju organizatora. Zabranie z sobą tłumacza, który nie zawsze zna przedsiębiorstwo i jego produkty nie jest rozwiązaniem sprzyjającym budowaniu relacji partnerskich.

Personel targowy powinien zapoznać się z celami udziału w konkretnej imprezie a także z całościową strategią przedsiębiorstwa. Pracownicy nie tylko powinni poznać te cele ale się także z nimi utożsamiać. Przed wyjazdem należy zapoznać się z dotychczasowymi dokumentami na temat udziału we wcześniejszych imprezach, jeśli któraś z osób w nich nie uczestniczyła. Stosownie do postawionego celu należy dobrać personel targowy. Jeśli celem udziału jest budowanie wizerunku przedsiębiorstwa, to do grona personelu targowego należy włączyć osobę o kwalifikacjach z dziedziny public relations. Jeśli celem jest prezentacja nowego produktu, wówczas konieczna jest obecność osoby, która udzieli profesjonalnych odpowiedzi na stawiane prze potencjalnych klientów pytania lub zgłaszane wątpliwości.

Polecane wpisy